Carpet Building Show Project Info Back

Carpet Building Landscape Conceptual Design / Thiết kế ý tưởng cảnh quan tòa nhà Carpet Building

Location: Istanbul, Turkey

Time: 2017

Area:  3 ha

Client:

Scope: Landscape design

Vị trí: Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Thời gian thực hiện: 2017

Quy mô:  3 ha

Chủ đầu tư:

Phạm vi thiết kế: Thiết kế cảnh quan

THE MAIN CONCEPT

 

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ