Cocktail Glass Shelter Show Project Info Back

Conceptual Design of Sustainable Bus-stop / Thiết kế ý tưởng Nhà chờ xe bus xanh Sustainable Bus-stop

Location: Copenhagen, Denmark

Time: 2013

Area: 30 m2

Client:

Scope: Conceptual design

 

Vị trí: Thành phố Copenhagen, Đan Mạch

Thời gian thực hiện: 2013

Quy mô:

Chủ đầu tư:

Phạm vi thiết kế: Thiết kế ý tưởng

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ.