Duong Noi New Urban’s Landscape Planting Design Show Project Info Back

Thiết kế cải tạo cảnh quan cây xanh KĐT Dương Nội

Location: Duong Noi New Urban, Hanoi, Vietnam

Time: 2017

Area:  6,52 ha

Client: Nam Cuong Group

Scope: Landscape Planting design

Vị trí: Khu đô thị mới Dương Nội, Hà Nội, Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2017

Quy mô:  6,52 ha

Chủ đầu tư: Nam Cuong Group

Phạm vi thiết kế: Thiết kế cảnh quan cây xanh

THE MAIN CONCEPT

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ