Ho Chi Minh Museum Landscape Renovation Show Project Info Back

Ho Chi Minh Museum Landscape Renovation / Thiết kế cải tạo cảnh quan Bảo tàng Hồ Chí Minh

Location: Hanoi, Vietnam

Time: 2017

Area:  1 ha

Client: Management Department of Ho Chi Minh Museum

Scope: Landscape Planting design

Vị trí: Hà Nội, Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2017

Quy mô: 1 ha

Chủ đầu tư: BQL Bảo tàng HỒ Chí Minh

Phạm vi thiết kế: Thiết kế cải tạo cảnh quan

THE MAIN CONCEPT

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ