An Binh City Show Project Info Back

Conceptual Landscape Design of An Binh City Residence / Thiết kế ý tưởng cảnh quan dự án An Bình City

Location:

Time: 2015

Area:

Client:

Scope:

 

Vị trí:

Thời gian thực hiện: 2015

Quy mô:

Chủ đầu tư:

Phạm vi thiết kế:

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ.