Medieval Amphitheatre Show Project Info Back

Conceptual Design of Historical Urban Spaces in Bjorvika / Thiết kế ý tưởng cải tạo cảnh quan Quảng trường lịch sử ở Bjorvika

Location: Bjorvika, Oslo, Norway

Time: 2013

Area: 2 ha

Client: Goverment of Bjorvika, Oslo

Scope: Landscape design

 

Vị trí: Bjorvika, Thành phố Oslo, Na Uy

Thời gian thực hiện: 2013

Quy mô: 2 ha

Chủ đầu tư: UBND Thành phố Oslo

Phạm vi thiết kế: Thiết kế  ý tưởng

THE MAIN CONCEPT

The main idea of the project is to awaken and revitalize the historical spaces around the church St. Mary. It can connect the spaces together and create more urban utilities for residents living in the surroundings.

 

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ

Ý tưởng chủ đạo của dự án là đánh thức và hồi sinh không gian lịch sử xung quanh nhà thờ trung tâm St. Mary, kết nối các không gian lại với nhau và tạo thêm nhiều tiện ích đô thị cho khu vực cư dân sống ở xung quanh dự án.