RWND Show Project Info Back

Location: Rwanda

Time: 2016

Area:  1235.000 m2

Client:

Scope: Landscape design

Vị trí: Rwanda

Thời gian thực hiện: 2016

Quy mô: 1235.000  m2

Chủ đầu tư:

Phạm vi thiết kế: Thiết kế cảnh quan

THE MAIN CONCEPT

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ