Vietnam Museum of Ethnology Show Project Info Back

Restoration of Stream Landscape/ Thiết kế cải tạo cảnh quan ven suối - Bảo tàng dân tộc học Việt Nam

Location:

Time:

Area:

Client:

Scope:

 

Vị trí: Số

Thời gian thực hiện:

Quy mô:

Chủ đầu tư:

Phạm vi thiết kế:

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ.