7 principles for building better cities | Peter Calthorpe

7 nguyên tắc xây dựng thành phố tốt hơn | Peter Calthorpe

More than half of the world’s population already lives in cities, and another 2.5 billion people are projected to move to urban areas by 2050. The way we build new cities will be at the heart of so much that matters, from climate change to economic vitality to our very well-being and sense of connectedness. Peter Calthorpe is already at work planning the cities of the future and advocating for community design that’s focused on human interaction. He shares seven universal principles for solving sprawl and building smarter, more sustainable cities.

Hơn một nửa dân số thế giới đã sống ở các thành phố, và 2,5 tỷ người khác được dự kiến chuyển đến các khu vực đô thị vào năm 2050. Cách chúng ta xây dựng các thành phố mới sẽ là trung tâm của rất nhiều vấn đề, từ biến đổi khí hậu đến sức sống kinh tế để chúng tôi rất hạnh phúc và cảm giác được kết nối. Peter Calthorpe đã có kế hoạch làm việc cho các thành phố tương lai và ủng hộ thiết kế cộng đồng tập trung vào sự tương tác của con người. Ông chia sẻ bảy nguyên tắc phổ quát để giải quyết việc mở rộng và xây dựng các thành phố thông minh hơn, bền vững hơn.