Landscape architecture (4 of 6): define definitions

Finding both dictionary and professional institution definitions of ‘landscape architecture’ unsatisfactory, Tom Turner suggests thee definition that ‘Landscape architects compose landform, water and vegetation with buildings and pavings to make good outdoor space’.
Tom turner đưa ra khái niệm kiến trúc cảnh quan là nghệ thuật tạo dựng môi trường sống với các yếu tố địa hình, mặt nước, thực vật, các công trình kiến trúc và bề mặt vật liệu để tạo nên không gian