My Architect (2003) Louis Kahn: My Architect A Sons Journey

My Architect: A Son’s Journey is a 2003 documentary film about the American architect Louis Kahn (1901-1974), by his son Nathaniel Kahn, detailing the architect’s extraordinary career and his familial legacy after his death in 1974. In the film, Louis Kahn is quoted as saying “When I went to high school I had a teacher, in the arts, who was head of the department of Central High, William Grey, and he gave a course in Architecture, the only course in any high school I am sure, in Greek, Roman, Renaissance, Egyptian, and Gothic Architecture, and at that point two of my colleagues and myself realized that only Architecture was to be my life. How accidental are our existences are really, and how full of influence by circumstance.”

Kiến trúc sư của tôi: Hành trình của con trai là một bộ phim tài liệu năm 2003 về kiến trúc sư người Mỹ Louis Kahn (1901-1974), bởi con trai của ông, ông Nathaniel Kahn, kể chi tiết về sự nghiệp phi thường của cha mình – một kiến trúc sư và di sản gia đình sau khi ông qua đời năm 1974. Trong phim, Louis Kahn được trích dẫn khi nói rằng Khi tôi đi học cấp ba, tôi có một giáo viên dạy nghệ thuật, người đứng đầu khoa Trung học, William Gray, và anh ấy đã học một khóa về Kiến trúc, khóa học duy nhất ở bất kỳ trường trung học nào tôi đang có chắc chắn, trong Kiến trúc Hy Lạp, La Mã, Phục hưng, Ai Cập và Gothic, và tại thời điểm đó, hai đồng nghiệp của tôi và bản thân tôi nhận ra rằng chỉ có Kiến trúc là cuộc sống của tôi. Sự tồn tại của chúng ta thực sự như thế nào