The Nature of Cities

Synopsis: “The Nature Of Cities” follows the journey of Professor Timothy Beatley as he explores urban projects around the world, representing the new green movement that hopes to move our urban environments beyond sustainability to a regenerative way of living.

 “Thiên nhiên trong các thành phố” kể về hành trình của Giáo sư Timothy Beatley khi ông khám phá các dự án đô thị trên khắp thế giới, đại diện cho phong trào xanh mới hy vọng sẽ đưa môi trường đô thị của chúng ta vượt ra ngoài lối sống bền vững.