Urban design

– Landscape technique consultancy for investors or for landscape contractors

– Landscape supervision consultancy

– Professional support consultancy of landscape design for planning architecture consultancy units

– Landscape investment consultancy for investors

– Landscape management consultancy for the project management units, the project investors.

– Services to localize landscape drawings of foreign consultants.

Dịch vụ tư vấn:
– Tư vấn kỹ thuật cảnh quan cho chủ đầu tư hoặc cho nhà thầu thi công cảnh quan

– Tư vấn giám sát cảnh quan

– Tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ thiết kế cảnh quan cho các đơn vị tư vấn kiến trúc quy hoạch

– Tư vấn đầu tư cảnh quan cho chủ đầu tư

– Tư vấn quản lý cảnh quan cho các đơn vị quản lý dự án, các chủ đầu tư dự án.

– Dịch vụ bản địa hóa các bản vẽ landscape của tư vấn nước ngoài.