Superblocks: How Barcelona is taking city streets back from cars

Superblocks: Cách Barcelona Lấy lại đường phố từ xe hơi

 

Modern cities are designed for cars. But the city of Barcelona is testing out an urban design trick that can give cities back to pedestrians.

 

Các thành phố hiện đại đang được thiết kế cho xe ô tô. Nhưng với Barcelona đang thử nghiệm Phương án thiết kế đô thị trở lại người đi bộ.