The Infinite Happiness

THE INFINITE HAPPINESS, – A film by Ila Bêka & Louise Lemoine France 2015, colors, HD, 85 min

Inhabiting for about a month the “8 House”, by Bjarke Ingels Group, Ila Bêka and Louise Lemoine recount in a diary style their subjective experience of living inside this experiment of “vertical village”. As a Lego game, the film builds up a collection of life stories all interconnected by their personal relation to the building. The film draws the lines of a human map which allows the viewer to discover the building through an inner and intimate point of view.

Full movie here

Sống trong khoảng một tháng, Nhà 8, do Bjarke Ingels Group thiết kế , Ila Bêka và Louise Lemoine kể lại cuộc sống của mình trong một cuốn nhật ký theo kinh nghiệm chủ quan của họ khi sống trong thí nghiệm này của “ngôi làng” thẳng đứng. Là một trò chơi Lego, bộ phim xây dựng một tập hợp các câu chuyện cuộc sống và tất cả được kết nối với nhau bởi mối quan hệ cá nhân của họ với tòa nhà. Bộ phim vẽ các đường của bản đồ con người cho phép người xem khám phá tòa nhà thông qua quan điểm nhìn nhận từ bên trong.

Xem bộ phim tại đây