The Urban Green

Đô thị xanh

Communities around the world are currently faced with a number of large scale environmental challenges, including dangerous, irreversible climate change. Many of these challenges stem from cities and our resource intensive urban lifestyles. Fortunately, an array of concrete solutions to these challenges are already being developed and implemented in cities around the globe! So we set off on an inspirational journey to explore the most innovative ideas, technologies and initiatives being used by cities today as they strive to create more livable and sustainable cities. We sought out leading cities that would offer a source of inspiration and with the potential to stimulate wide scale change which sets us on the path towards a one-planet future where humans live in harmony with nature.

Các cộng đồng trên toàn thế giới hiện đang phải đối mặt với một số thách thức môi trường quy mô lớn, bao gồm cả thay đổi khí hậu nguy hiểm, không thể đảo ngược. Nhiều trong số những thách thức này xuất phát từ các thành phố và lối sống đô thị tập trung nguồn lực của con người chúng ta. May mắn thay, một loạt các giải pháp cụ thể cho những thách thức này đã được phát triển và triển khai tại các thành phố trên toàn cầu! Vì vậy, chúng tôi bắt đầu một hành trình đầy cảm hứng để khám phá những ý tưởng sáng tạo nhất, công nghệ và sáng kiến đang được các thành phố sử dụng ngày nay khi họ cố gắng tạo ra nhiều thành phố sinh động và bền vững hơn. Chúng tôi tìm ra những thành phố hàng đầu để cung cấp nguồn cảm hứng và có tiềm năng kích thích sự thay đổi quy mô rộng, khiến chúng tôi tiến tới một tương lai một hành tinh nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên.