Understanding architecture through drawing

 

This second edition is fully revised and updated and includes new chapters on sustainability, history and archaeology, designing through drawing and drawing in architectural practice. The book introduces design and graphic techniques aimed to help designers increase their understanding of buildings and places through drawing. For many, the camera has replaced the sketchbook, but here the author argues that freehand drawing as a means of analyzing and understanding buildings develops visual sensitivity and awareness of design.

By combining design theory with practical lessons in drawing, Understanding Architecture Through Drawingencourages the use of the sketchbook as a creative and critical tool. The book is highly illustrated and is an essential manual on freehand drawing techniques for students of architecture, landscape architecture, town and country planning and urban design.

Ấn bản thứ hai này được sửa đổi và cập nhật đầy đủ và bao gồm một số chương mới về tính bền vững, lịch sử thiết kế thông qua việc vẽ và vẽ trong thực tiễn kiến trúc. Cuốn sách giới thiệu các kỹ thuật thiết kế và đồ họa nhằm giúp các nhà thiết kế hiểu rõ hơn về tòa nhà và địa điểm thông qua bản vẽ. Đối với nhiều người, máy ảnh có thể thay thế phác thảo, nhưng ở đây tác giả cho rằng vẽ tay là một phương tiện để phân tích và hiểu biết các tòa nhà, giúp phát triển sự nhạy cảm thị giác và nhận thức về thiết kế.

Bằng cách kết hợp lý thuyết thiết kế với các bài học thực tiễn trong việc vẽ, Understanding Architecture Through Drawing khuyến khích việc sử dụng phác thảo làm công cụ sáng tạo và quan trọng. Cuốn sách được trình bày rất rõ ràng và là một tài liệu hướng dẫn thiết yếu về các kỹ thuật vẽ tự do cho sinh viên kiến trúc, kiến trúc cảnh quan, quy hoạch thành phố và quốc gia, và thiết kế đô thị.