Making Space: Five Women Changing the Face of Architecture

Full movie here

MAKING SPACE a full-length documentary film, profiles five contemporary female architects and some of their most exciting projects. Different architectural genres are explored such as urban, landscape, and sustainable architecture. The women are based in London, New York, Seattle, Toronto, and Paris, with projects around the world.

Lively, engaging and character-driven, the film reveals the person behind the drafting table. How did these women make it to the top in a profession long dominated by men? What drives them and challenges them? What is the nature of their creative process? Does gender play a role in architectural design? We see these extraordinary women both inside and outside of their work environments, hear from curators, critics and clients, and visit spectacular sites near and far.

Xem phim tại đây

MAKING SPACE một bộ phim tài liệu dài, nói về năm nữ kiến trúc sư đương đại và những dự án thú vị nhất của họ. Các thể loại công trình kiến trúc khác nhau được giới thiệu trong phim như như đô thị, cảnh quan và kiến trúc bền vững.

Sống động, hấp dẫn, bộ phim tiết lộ những người phụ nữ tài năng đứng sau những thiết kế làm thay đổi nền kiến trúc thế giới. Làm thế nào mà những người phụ nữ này đạt tới đỉnh cao trong một lĩnh vực nghề nghiệp mà nam giới đã thống trị từ lâu? Điều gì thúc đẩy họ và thách thức họ? Bản chất của quá trình sáng tạo của họ là gì? Giới tính đóng một vai trò trong thiết kế kiến trúc? Chúng tôi thấy những người phụ nữ phi thường này cả trong và ngoài môi trường làm việc của họ, được nghe kể từ những người đồng nghiệp, các nhà phê bình và chủ đầu tư,…