Urban design futures

Urban design futures – Thiết kế đô thị tương lai

The last decade has seen the rise of urban design which has taken a central position in the new agendas for urban regeneration and renaissance. Urban design has moved from marginality to mainstream. The principles espoused by urban designers over the past thirty years are now accepted as key to a better urban environment and as we move towards greater sustainability, different ideas are emerging that are challenging some of the accepted urban design norms; urban design is at a watershed.

Urban Design Futures presents essays from an international cast of authors to review progress and explore emerging ideas: should urban design reflect the future rather than recreate the past? What are the new driving forces that will shape urban living and hence urban design in the future? This book explores new concepts and points the way towards a series of urban design paradigms for the twenty-first century.

Trong thập kỷ qua chúng ta đã chứng kiến sự trỗi dậy của thiết kế đô thị và đã chiếm vị trí trung tâm trong các chương trình nghị sự mới cho việc tái thiết và phục hưng đô thị. Thiết kế đô thị đã chuyển từ bên lề sang chủ đạo. Các nguyên tắc của các nhà thiết kế đô thị trong ba mươi năm qua thì nay đã được chấp nhận như chìa khóa cho một môi trường đô thị tốt hơn và giúp chúng ta tiến tới sự bền vững hơn. Những ý tưởng khác biệt đang xuất hiện, điều này sẽ thách thức một số tiêu chuẩn thiết kế đô thị đã được chấp nhận. Urban Design Futures trình bày các bài tiểu luận của một tác giả quốc tế để xem xét tiến bộ và khám phá các ý tưởng mới xuất hiện như: thiết kế đô thị nên phản ánh tương lai thay vì tạo lại quá khứ? Động lực mới nào sẽ hình thành cuộc sống đô thị và thúc đẩy thiết kế đô thị trong tương lai? Cuốn sách này khám phá các khái niệm mới và chỉ ra con đường hướng tới một loạt các mô hình thiết kế đô thị cho thế kỷ 21.