The 10 Largest Forests on Earth / Top 10 khu rừng lớn nhất thế giới

Forests are some of the important ecosystems on the planet, but also some of the most threatened. In hopes of raising awareness of the issue of deforestation, here’s the 10 largest forests on Earth. If I didn’t include the “on Earth” part, this would be an entirely different list, trust me.

Rừng là một số hệ sinh thái quan trọng trên hành tinh, nhưng cũng là một trong những nơi bị đe dọa nhất. Với hy vọng nâng cao nhận thức về vấn đề phá rừng, đây là 10 khu rừng lớn nhất trên Trái đất.