Nature Close-ups (4K)

When you view nature thru a macro or extreme telephoto lens you begin to see all types of interesting little details. Shot with a Panasonic GH4 in 4K with an Olympus 60mm macro and 75-300mm telephoto. Edited with Edius 8 Workgroup. Music “Flowing Air”
by Mattia Vlad Morleo. Licensed for use from Jamendo.com

Khi bạn xem thiên nhiên qua một ống kính tele cực lớn hoặc cực lớn, bạn bắt đầu thấy tất cả các loại chi tiết nhỏ thú vị. Chụp với một chiếc GH4 Panasonic ở 4K với một macro Olympus 60mm và ống kính 75-300mm. Đã chỉnh sửa với Edius 8 Workgroup. Âm nhạc “Flowing Air”
bởi Mattia Vlad Morleo. Được cấp phép sử dụng từ Jamendo.com