From Concept to Form in Landscape Design / Từ ý đến hình trong thiết kê cảnh quan

One of the most difficult tasks for a designer is to translate concepts into specific and detailed organizations of space. From Concept to Form in Landscape Design, Second Edition provides vital, functional techniques that make the transformation easier and more effective. This perceptive resource examines both traditional and nontraditional methods of landscape design, providing the conceptual and philosophical foundations for ideas and their visual expression.

From Concept to Form in Landscape Design, Second Edition presents the landscape transformation process in a highly visual manner, creating both a vivid learning experience for students and a useful toolbox for working designers. Replete with compelling, valuable, and accessible insights for designing outdoor spaces, Reid’s book is an ideal blend of inspiration and application.

Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của một nhà thiết kế là chuyển đổi các ý tưởng thành các tổ chức không gian cụ thể và chi tiết. “Từ ý đến hình trong Thiết kế Cảnh quan” ấn bản lần thứ hai cung cấp các kỹ thuật và chức năng quan trọng giúp sự biến đổi dễ dàng và hiệu quả hơn. Tài liệu này khảo sát cả phương pháp truyền thống và phi truyền thống về thiết kế cảnh quan, cung cấp nền tảng khái niệm và triết học cho các ý tưởng và cho biểu lộ thị giác.

“Từ ý đến hình trong Thiết kế cảnh quan” trình bày quy trình chuyển đổi cảnh quan theo cách nhìn cao hơn, tạo ra không chỉ những trải nghiệm học tập sinh động cho học sinh mà còn là một công cụ hữu ích cho các nhà thiết kế. Đầy đủ với những cái nhìn sâu sắc hấp dẫn, có giá trị và dễ dàng tiếp cận cho thiết kế không gian ngoài trời, cuốn sách của Reid là một sự kết hợp lý tưởng giữa cảm hứng và ứng dụng.