Form and Fabric in Landscape Architecture / Hình khối và cấu trúc trong kiến trúc cảnh quan


Form and Fabric in Landscape Architecture cung cấp một cách tiếp cận nguyên bản, trực quan để nghiên cứu kiến trúc cảnh quan bằng cách tạo ra một hình thái không gian dựa trên việc sử dụng và trải nghiệm về cảnh quan. Nó khám phá các khái niệm thẩm mỹ, không gian và trải nghiệm bằng cách cung cấp một cấu trúc mà qua đó cảnh quan có thể được hiểu và hình thành nên trong quá trình thiết kế. Fabric là cấu trúc tích hợp của toàn bộ cảnh quan, trong khi‘ hình thức đề cập đến các thành phần tạo nên loại vải này. Hình thức và kết cấu cùng nhau tạo ra một hình thái cảnh quan, giúp cho sự phát triển tư duy và nhận thức thiết kế không gian trực quan. Cuốn sách này được thiết kế như là một giới thiệu về các môn học cho sinh viên về kiến trúc, kiến trúc và quy hoạch cảnh quan, đồng thời là một nguồn tham khảo cho các nhà thiết kế.