Landscape and urban design for health and well being| Thiết kế cảnh quan và đô thị cho sức khỏe và sự hạnh phúc

In this book Gayle Souter-Brown explores the social, economic and environmental benefits of developing greenspace for health and well-being. She examines the evidence behind the positive effects of designed landscapes, and explains effective methods and approaches which can be put into practice by those seeking to reduce costs and add value through outdoor spaces.

Using principles from sensory, therapeutic and healing gardens, Souter-Brown focuses on landscape’s ability to affect health, education and economic outcomes. Already valued within healthcare environments, these design guidelines for public and private spaces extend the benefits throughout our towns and cities.

Covering design for school grounds to public parks, public housing to gardens for stressed executives, this richly illustrated text builds the case to justify inclusion of a designed outdoor area in project budgets. With case studies from the US, UK, Africa, Asia, Australasia and Europe, it is an international, inspirational and valuable tool for those interested in landscapes that provide real benefits to their users.

Trong cuốn sách này Gayle Souter-Brown khám phá lợi ích của xã hội, kinh tế và môi trường của việc phát triển không gian xanh cho sức khỏe và hạnh phúc. Bà kiểm tra các bằng chứng đằng sau ảnh hưởng tích cực của cảnh quan và giải thích các phương pháp hiệu quả có thể được thực hiện với một số người tìm cách tiết giảm chi phí và tăng giá trị thông qua các không gian ngoài trời.

Việc sử dụng những khu vườn chữa bệnh, Souter-Brown tập trung vào lợi ích cảnh quan tới sức khỏe, giáo dục và kinh tế. Với những giá trị sẵn có cho môi trường chăm sóc sức khỏe, những hướng dẫn thiết kếcho không gian công cộng và riêng tư sẽ mở rộng những lợi ích trên khắp các thành phố.

Bao gồm thiết kế từ các sân trường cho tới các công viên công cộng, từ nhà ở công cộng tới các khu vườn dành cho những nhóm người bị căng thẳng, cuốn sách này đã xây dựng một trường hợp để chứng minh cho việc một khu vực được thiết kếngoài trời trong ngân sách dự án. Với các nghiên cứu điển hình từ Mỹ, Anh, Châu Phi, Châu Á, Australasia và Châu Âu, đây là một công cụ quốc tế, truyền cảm hứng và có giá trị cho những người quan tâm đến cảnh quan mang lại lợi ích thực sự cho người dùng của họ.