Future Park: Imagining Tomorrow’s Urban Parks / Thiết kế cảnh quan công viên trong tương lai


Future Park invites Australian policy-makers and built environment professionals to consider the future of parks in our cities. It describes the economic, social and environmental benefits of urban parks, and then outlines the threats and challenges facing cities and communities in an age when more than half the world’s population are urban dwellers. And This book introduces the need to embrace new public park thinking to ensure that benefits continue to be realized.

The first public parks were created on urban “greenfields”. Once these designated sites had been used, cities looked towards post-industrial sites, and built parks in places that had suffered from environmental degradation, neglect, abandonment and conflict. With finite stocks of urban post-industrial land now also approaching exhaustion, more ways of making parks are required to create inclusive, accessible and resilient urban places. Future Park presents recent proposals and projects that coalesce around four broad themes – linkages, obsolescences, co-locations and installations – responding to contemporary urban paradoxes, and ensuring parks continue to play a vital role in the lives of our cities.

Trong cuốn sách “Thiết kế cảnh quan công viên tương lai” (Future Park) này, các nhà hoạch định chính sách của Úc và các chuyên gia môi trường đã được mời đến để xem xét, thảo luận về tương lai của các công viên trong các thành phố. Các vấn đề về lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường của các công viên đô thị đều được mổ xẻ chi tiết. Và sau đó là đến các mối đe dọa và thách thức mà các thành phố và cộng đồng cư dân phải đối mặt trong thời đại khi hơn một nửa dân số thế giới là cư dân thành thị. Cuốn sách này dân chúng ta đến  việc thấu hiểu sự cần thiết phải nắm lấy lối tư duy mới về công viên công cộng để đảm bảo rằng lợi ích và giá trị của tương lia được bảo tồn và tiếp tục phát triển.

Các công viên công cộng đầu tiên được tạo ra ở nơi được gọi là “cánh đồng xanh” đô thị. Một khi các địa điểm được chỉ định này đã được hình thành, các thành phố đã hướng tới các địa điểm gần các khu công nghiệp và xây dựng các công viên ở những nơi bị suy thoái về môi trường cảnh quan. Với diện tích đô thị hiện dần cạn kiệt, cần có những cách thiết kế xây dựng công viên mới mẻ, sáng tạo hơn để tạo ra những khu đô thị có tính tổng thể, dễ tiếp cận và cảnh quan mang tính bền vững. “Thiết kế cảnh quan công viên cho tương lai” đưa ra các đề xuất và dự án gần đây liên quan đến bốn chủ đề lớn của đô thị đó là – Sự kết nối, Tầm nhìn, Tính đồng bộ và Khả năng thực thi – thích ứng được với các vấn đề nghịch lý của đô thị đương đại và đảm bảo các công viên tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của các thành phố của chúng ta trong tương lai.