Dictionary of Landscape Architechture and Construction / Từ điển chuyên ngành thiết kế kiến trúc cảnh quan

In an industry that involves the skills, expertise, and labor of a wide-range of professionals and workers, good communications become crucial, and a common vocabulary is key to successful projects. Many of the terms used in landscape architecture, land planning, environmental planning. And landscape construction are unavailable, or so new, or industry-specific that they can’t be found in conventional dictionaries. This unique resource delivers definitions as well as how-to information via details and photos, going above and beyond the scope of a typical professional dictionary. With straightforward definitions and clear illustrations on each page, everyone from architects, designers, and contractors through grounds maintenance workers will benefit from this important resource. In addition, an appendix with labeled construction details will illustrate not just what a term means, but also how it’s applied in the profession.

Thiết kế kiến trúc cảnh quan là một ngành liên quan đến rất nhiều các kỹ năng, kiến thức chuyên môn chuyên ngành và hoạt động của rất nhiều lĩnh vực kiến trúc – xây dựng khác. Việc sử dụng thuật ngữ chuyên môn trong khi trao đổi công việc trở nên vô cùng quan trọng.  Và vốn từ vựng về thiết kế cảnh quan là chìa khóa cho mọi thành công của các kiến trúc sư cảnh quan hiện nay. Nhiều thuật ngữ được sử dụng trong kiến trúc cảnh quan, quy hoạch cảnh quan, quy hoạch môi trường, thiết kế đô thị và xây dựng cảnh quan là không có, hoặc là những từ ngữ quá mới, hoặc đặc thù của ngành mà chúng ta có thể tìm thấy trong các từ điển thông thường.

Cuốn sách có một không hai này liệt kê tất cả các thuật ngữ chuyên ngành, khái niệm, định nghĩa cũng như thông tin hướng dẫn thông qua các chi tiết và hình ảnh, vượt lên trên và vượt ra ngoài phạm vi của một từ điển chuyên ngành thông thường. Với cách giải thích định nghĩa đơn giản và minh họa rõ ràng trên mỗi trang sách, mọi đối tượng từ kiến trúc sư, nhà thiết kế và tất cả những ai làm việc liên quan tới thiết kế cảnh quan đều sẽ thấy được tính hữu dụng của cuốn này.Ngoài ra, một phụ lục với các chi tiết xây dựng được dán nhãn sẽ minh họa không chỉ ý nghĩa của một thuật ngữ, mà còn cả cách ứng dụng trong nghề.