Urban Tree Management / Quan lý cây xanh đô thị


Urban tree management is the key basis for greener cities of the future. It is a practical discipline which includes tree selection, planting, care and protection and the overall management of trees as a collective resource.

Urban Tree Management aims to raise awareness for the positive impacts and benefits of city trees and for their importance to city dwellers. It describes their advantages and details their effects on quality of urban life and well-being aspects that are increasingly important in these times of progressing urbanization.

With this book you will learn:

  • fundamentals, methods and tools of urban tree management
  • state of the art in the fields of urban forestry and tree biology
  • positive effects and uses of urban trees
  • features, requirements and selection criteria for urban trees
  • conditions and problems of urban trees
  • governance and management aspects
  • environmental education programs.

Edited by the leading expert Dr Andreas Roloff, Urban Tree Management is an excellent resource for plant scientists, horticulturists, dendrologists, arborists and arboriculturists, forestry scientists, city planners, parks department specialists and landscape architects. It will be an essential addition to all students and libraries where such subjects are taught.

Quản lí cây xanh đô thị và Vấn đề phát triển đô thị bền vững ở các Thành phố xanh.

Cây xanh đô thị là yếu tố chính tạo nên các thành phố xanh hơn trong tương lai. Đây là một vấn đề thực tiễn bao gồm lựa chọn cây, trồng, chăm sóc và bảo vệ và quản lý tổng thể cây xanh như một nguồn tài nguyên quốc gia. Quản lý cây đô thị giúp nâng cao nhận thức về tác động và lợi ích tích cực của cây xanh và tầm quan trọng của chúng đối với người dân thành phố. Những lợi ích và ảnh hưởng của cây xanh đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của cư dân đô thị – những khía cạnh ngày càng quan trọng trong những thời kỳ tiến hóa, phát triển của đô thị.