50 Years Ago, This Was a Wasteland. He Changed Everything | Short Film Showcase

50 năm trước, đây là một mảnh đất hoang. Ông đã thay đổi mọi thứ | Phim ngắn

Almost 50 years ago, fried chicken tycoon David Bamberger used his fortune to purchase 5,500 acres of overgrazed land in the Texas Hill Country. Planting grasses to soak in rains and fill hillside aquifers, Bamberger devoted the rest of his life to restoring the degraded landscape. Today, the land has been restored to its original habitat and boasts enormous biodiversity. Bamberger’s model of land stewardship is now being replicated across the region and he is considered to be a visionary in land management and water conservation.

Gần 50 năm trước, ông trùm gà rán David Bamberger sử dụng tài sản của mình để mua 5.500 mẫu đất chăn thả vùng đồi núi Texas. Trồng các loại cỏ thủy sinh vào các tầng chứa nước trên sườn đồi, Bamberger dành phần còn lại của cuộc đời mình cho việc khôi phục cảnh quan bị suy thoái. Ngày nay, đất đã được phục hồi môi trường sống ban đầu của nó và tự hào có đa dạng sinh học rất lớn. mô hình quản lý đất của Bamberger hiện đang được nhân rộng khắp khu vực và ông được coi là một tầm nhìn chiến lược trong quản lý đất đai và bảo vệ nguồn nước.