Tree Ferns – a Beginner’s Guide / Hướng dẫn trồng và chăm sóc Dương xỉ

Steven Fletcher from fern specialist Fernatix gives you some top tips on how to look after your tree fern. If you keep on top of the watering, your tree fern should bring you joy for many years.

Steven Fletcher là một chuyên gia về Dương xỉ sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên hữu ích khi trồng và chăm sóc chúng trong khu vườn nhà bạn.