The Strategic Cooperation Signing Ceremony between AMI Group and EGO Group

On the morning of September 6, 2022, at the headquarters of Ami&M Vietnam at 14 Đỗ Hành Street, the Signing Ceremony of the Strategic Cooperation between Ami&M Vietnam and EGO Group took place.

 

Attending the ceremony on behalf of Ami&M Vietnam were Mr. Nguyen Quang Vinh, Chairman of the Board of Directors (BOD), along with BOD members and the Executive Board. Representing EGO Group were Mr. Oliviero Godi – Chairman, and members of the leadership team.

Officially operating since September 9, 2019, after three years of construction and development, Ami&M Vietnam has gradually built a solid foundation for rapid and sustainable growth.

With the goal of seeking a well-established and professional design consultancy partner aligned with the core values of the company, after careful research and consideration, Ami&M Vietnam has decided to choose EGO Group as its collaborator in the project.

Operating and developing in the Vietnamese market over the past years, EGO, a leading provider of specialized consulting services in design and landscape architecture planning in Vietnam, has contributed to supporting numerous Vietnamese businesses in enhancing their competitiveness and developing real estate projects.

Mrs. Tran Thu Thuy – Vice Chairwoman of the Board of Directors of Ami&M Vietnam and Mr. Oliviero Godi – Chairman of EGO signing the consultancy contract

According to the contents of the signed contract, EGO will provide architectural and landscape design consultancy services for projects of Ami&M Vietnam and its subsidiaries. Additionally, Richard Moore Associates will become a strategic partner in advising on construction and implementing Brand Development Strategies for Ami&M’s key projects in the future.

Speaking at the signing ceremony, Mrs. Trần Thu Thủy – Permanent Vice Chairwoman of the BOD of Ami&M Vietnam shared, “In addition to the established reputation and professional competence of EGO, through a friendly and open working relationship, we have observed that the two organizations share many similar perspectives in core values and corporate culture. Therefore, we are completely confident in choosing EGO as the strategic consultancy firm for architectural and landscape design for Ami&M Vietnam and its subsidiaries.”

Immediately after the signing ceremony, the Design Consultancy project for Ami&M Vietnam officially commenced with the involvement of both parties!

Lễ kí Hợp tác chiến lược giữa AMI Group và EGO Group

Sáng ngày 06 tháng 09 năm 2022, tại trụ sở Ami&M Việt Nam 14 Đỗ Hành đã diễn ra Lễ ký hợp tác chiến lược giữa Ami&M Việt Nam và EGO Group

Tham dự buổi lễ, về phía Ami&M Việt Nam có ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) cùng các thành viên HĐQT và Ban điều hành. Về phía EGO Group, có ông Oliviero Godi – Chủ tịch và các thành viên đại diện Ban lãnh đạo.

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9 tháng 9 năm 2019, trải qua 3 năm xây dựng và phát triển, Ami&M Việt Nam đã từng bước xây dựng được nền móng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Với mục tiêu tìm kiếm đối tác tư vấn thiết kế bài bản, chuyên nghiệp, phù hợp với giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, sau quá trình nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng, Ami&M Việt Nam đã quyết định lựa chọn EGO Group để đồng hành trong dự án.

Hoạt động và phát triển tại thị trường Việt Nam trong suốt những năm qua, EGO là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu về thiết kế, quy hoạch kiến trúc cảnh quan hàng đầu tại Việt Nam, đã góp phần hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển các dự án bất động sản.

Theo nội dung hợp đồng đã ký kết, EGO sẽ tư vấn thiết kế kiến trúc, kiến trúc cảnh quan các dự án của Ami&M Việt Nam và các công ty trực thuộc. Ngoài ra, Richard Moore Associates sẽ trở thành đối tác chiến lược trong việc tư vấn xây dựng và triển khai Chiến lược Phát triển Thương hiệu cho các dự án trọng điểm của Ami&M trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Trần Thu Thủy – Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ami&M Việt Nam chia sẻ: “Ngoài uy tín và năng lực chuyên môn đã được khẳng định của EGO, qua quá trình làm việc thân thiện và cởi mở, chúng tôi nhận thấy hai tổ chức có nhiều quan điểm tương đồng trong giá trị cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp. Do vậy, chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn EGO là đơn vị tư vấn Chiến lược về thiết kế kiến trúc, kiến trúc cảnh quan cho Ami&M Việt Nam và các đơn vị trực thuộc.”

Ngay sau Lễ ký kết, dự án Tư vấn thiết kế cho Ami&M Việt Nam đã được hai bên chính thức khởi động!.

By EGO Group