Landscape Architecture / Thiết kế cảnh quan

Our designs reflect and preserve the natural ecosystem, while constantly striving to enhance the human experience with a sustainable ecological environment.

Các thiết kế của chúng tôi phản ánh và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời liên tục nỗ lực tăng cường trải nghiệm của con người trong một môi trường sinh thái bền vững.

Our designs are geared towards the people and environment in which we live, work and play. EGO always strives to maintain and preserve the natural ecology in each design. We appreciate a city as well as a work that promotes sustainability, how it works by itself, and minimizes human care. At the same time, we study and incorporate strategies to reduce the carbon content and water use, and always consider the conservation of indigenous species.

Các thiết kế của chúng tôi được định hướng về con người và môi trường mà chúng ta sống, làm việc và giải trí. EGO luôn nỗ lực duy trì và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên trong mỗi thiết kế. Chúng tôi trân trọng một thành phố như một công việc khuyến khích tính bền vững, cách nó hoạt động một cách tự nhiên và giảm thiểu sự chăm sóc của con người. Đồng thời, chúng tôi nghiên cứu và tích hợp các chiến lược để giảm lượng carbon và sử dụng nước, luôn xem xét việc bảo tồn các loài bản địa.

Parks, gardens, thematic gardens, roof gardens, gardens in public works
 • Landscape of public spaces, commercial, offices and plazas, waterfront development, campuses.
 • Landscape of eco-tourism areas, resorts & spas, and golf courses, (including architectural work design service)
 • Landscape of villas, gardens, courtyards, and agricultural land, (including architectural work design service)
 • Landscape of scenic landscapes, heritage landscapes, historic monuments, cemeteries
 • Landscape of industrial parks, theme parks.
 • Landscape of natural conservation, environmental reserves, wetlands.

Các loại công trình bao gồm:

 • Công viên, vườn, vườn chủ đề, vườn mái, vườn trong các công trình công cộng
 • Cảnh quan của các khu vực công cộng, thương mại, văn phòng, chung cư và quảng trường, phát triển ven sông, các khuôn viên trường học
 • Cảnh quan của các khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng & spa, và sân golf, (bao gồm dịch vụ thiết kế kiến trúc)
 • Cảnh quan của biệt thự, vườn, sân vườn, và đất nông nghiệp, (bao gồm dịch vụ thiết kế kiến trúc)
 • Cảnh quan của các khu cảnh quan đẹp, khu cảnh quan di tích, địa điểm di tích lịch sử, nghĩa trang
 • Cảnh quan của các khu công nghiệp, các công viên chủ đề
 • Cảnh quan của các khu bảo tồn tự nhiên, khu dự trữ sinh khuyển, vùng đất ngập nước.