Landscape design for golf courses / Thiết kế cảnh quan cho sân golf

Landscape architects Bruto have recently created a new brand BRUTOGOLF, designed for new and different golf courses. Designing a golf course is a challenge, both visually and conceptually. Especially because we look at it from two perspectives, as landscape architects on the one hand and as golfers on the other.

Kiến trúc sư cảnh quan Bruto gần đây đã tạo ra một thương hiệu mới BRUTOGOLF, được thiết kế dành cho sân golf mới và khác biệt. Thiết kế sân golf là một thách thức, cả về mặt hình thức lẫn ý tưởng. Đặc biệt bởi vì chúng ta nhìn nó từ hai góc độ, như là một kiến trúc sư cảnh quan và mặt khác như những tay golf.

20110221-Brutogolf

Sân golf là một hệ thống vật lý, trong đó một số tham số có liên quan đến một cấu trúc phức tạp. Ông tin rằng có thể tạo ra các hướng đi khác biệt và độc quyền, nhưng vẫn có thể chơi, hấp dẫn và cuối cùng là không kém phần thu hút.

Ông cho rằng những thiết kế sân golf trên thế giới quá giống nhau, do đó ông cung cấp hai mô hình thay thế. Một cái phù hợp với không gian và có tính đến các đặc điểm và cảnh quan địa phương, cái kia thì dựa trên những ý tưởng về các chủ đề công viên. 

By EGO Landscape