BUGA 05 Playground – Combination of materials and colors / Sân chơi BUGA 05 – Sự kết hợp của vật liệu và màu sắc

Playgrounds often include indigenous elements, tested from A to Z thousands of times, and certified by various organizations; It’s the easiest (but not the cheapest) way to create a playground. Professor Schmidt designed the landscape without the use of typical playground elements, with only the combination of two material and color elements, undulations and grass, plus topographic variation. This landscape will stimulate children to play and jump around and up and down.

Sân chơi thường bao gồm các yếu tố bản địa, được thử nghiệm từ A đến Z hàng nghìn lần, và được chứng nhận bởi các tổ chức khác nhau; đó là cách dễ nhất (nhưng không phải rẻ nhất) để ltạo ra một playground. Giáo sư Schmidt thiết kế cảnh quan không sử dụng các yếu tố sân chơi điển hình, chỉ với việc kết hợp hai yếu tố vật liệu và màu sắc đó là những đường uốn lượn và cỏ, cộng với sự thay đổi địa hình. Cảnh quan này sẽ kích thích trẻ em chơi và nhảy xung quanh và lên xuống.

Kiến trúc cảnh quan: Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten

Địa điểm: Triển lãm Garden BUGA 2005 / Munich / Đức

By EGO Landscape

(Theo Arch20)