Hanami Park Show Project Info Back

Landscape Design for Dong Lac Ngan New Urban / Thiết kế cảnh quan khu đô thị Đồng Lạc Ngàn

LOCATION

Viet Tri, Phu Tho provence, Vietnam

SIZE

6,8 ha

CLIENT

Bach Viet Land

EXPERTISE

Urban planning

TYPE/STATUS

Community